ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306629
จำนวน : 564 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 146 x 209 x 26 มม.
น้ำหนัก : 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์ : -
 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึง บรรพ 6 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
 
สารบัญ
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2535
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

 

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306629