คอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี

Computer, Technology - คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยี

หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)

หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)
หลักการพื้นฐานของ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Fundamentals of Software Engineering (ฉบับปรับปรุง)

โดย : ผศ.ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 344 หน้า

 • กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การออกแบบซอฟต์แวร์
 • การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
 • การทดสอบซอฟต์แวร์
 • วิศวกรรมความต้องการ
 • มาตรฐาน CMMI และ ISO/IEC 29110
 • การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
233 บาท
233 บาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)

ISBN : 9786160830053
โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 480 หน้า / เนื่อในพิมพ์ขาวดำ

206 บาท
206 บาท

สร้างและการจัดการ แบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม MAYA 2017

สร้างและการจัดการ แบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม MAYA 2017
สร้างและการจัดการ แบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม MAYA 2017

ISBN : 9786160829996
โดย : ปณิธิ แก้วสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 432  หน้า

 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
 • การสร้างและการจัดการแบบจำลอง 3 มิติทั้งรูปหลายเหลี่ยม เส้นโค้ง และ NURBS
 • การใส่พื้นตัว การจัดแสง การใช้กล้อง
 • การประมวลผลด้วยภาพเมนทัลเรย์  (Mental Ray) และอาร์โนลด์ (Arnold)
324 บาท
324 บาท

การวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

การวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
การวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)

ISBN : 9786160828487
โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 464 หน้า / เนื่อในพิมพ์ขาวดำ

206 บาท
206 บาท

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere Pro CC

ISBN : 9786168118009
โดย : พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 204 หน้า / เนื่อในพิมพ์ขาวดำ

งานตัดต่อวีดิโอไม่ใช่เรื่องยาก นอกจากจะไม่ยากแล้วมันยังเป็นเรื่องง่าย ๆ อีกต่างหาก มีเพียงเครื่องคอมหนึ่งเครื่อง โปรแกรม Premiere Pro CC กับหนังสือเล่มนี้ งานติดต่อวิดีโอจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
176 บาท
176 บาท

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 263 หน้า

รหัสวิชา 3204-2007

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

153 บาท
153 บาท

คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#

คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#
คู่มือพัฒนา Android & iOS Apps ด้วยภาษา C#

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 336 หน้า

 • เรียนรู้การพัฒนา Android & iOS Apps โดยอาศัย C#
 • ขยายขอบเขตการใช้งานภาษา C# เข้ามาสู่โลกของ Mobile Apps
 • เรียนรู้ง่าย อธิบายละเอียด มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ
197 บาท
197 บาท

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อสร้างการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อสร้างการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อสร้างการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 444 หน้า

 • ฝึกการเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ ผ่านอัลกอริทีมอย่างมีแบบแผน
 • อธิบายพร้อมแผนภาพแสดงขึ้นตอนการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถฝึกปฏิบัติตามได้
 • การต่อยอดโดยการนำอัลกอริทึมไปสร้างเป็นโปรแกรมด้วยภาษา C
197 บาท
197 บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

หนังสือคู่มือเล่มนี้รวบรวมคำสั่งทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเขียนแบบ 2 มิติทั้งในระดับต้นและระดับกลาง โดยสอนการใช้คำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด มีแบบฝึกหัดย่อยๆ ประกอบการใช้คำสั่งต่างๆ 288 แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดการเขียนแบบงานจริง 3 แบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะในการเขียนแบบแปลน 2 มิติตามวิธีมาตรฐาน Annotation Scale และ Sheet Set ในระยะเวลาอันสั้น

518 บาท
518 บาท

iPhone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูณ์

iPhone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูณ์
iPhone 7 + 7 Plus ฉบับสมบูณ์

โดย : อิสริยา ตันฑะพานิชกุล, จินตวีร์ พันธ์แก้ว
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 440 หน้า 

TIPS, TRICKS & SECRETS! พร้อมเมนูคำสั่ง 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ

เทคนิคปลดล็อคเข้าหน้า Home • ปิดฟีเจอร์น่ารำคาญ
วิธีประหยัดเน็ตมือถือ • ทำยังไงให้เครื่องเร็ว แบตอืด
เทคนิคถ่ายรูปให้สวย • เทคนิคถ่ายรูปเซลฟี่ให้ดูดี
ถ่ายและแต่งรูปไฟล์ RAW • ดูหนังสารพัดฟอร์แมต ไม่ต้องแปลง
ย้ายข้อมูลจากแอนดรอยด์มาไอโฟน • เครื่องหายต้องทำยังไง?
ทำยังไง หากลืมรหัสผ่านหรืออีเมล Apple ID

324 บาท
324 บาท

SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP

SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP
SKILL S UP PHOTOSHOP - สุดยอดเคล้ดลับอัพสกิล PHOTOSHOP

โดย : เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 237 หน้า

กว่า 200 เทคนิคในรูปแบบอินโฟกราฟิก เข้าใจง่ายในหน้าเดียว

207 บาท
207 บาท

การเขียนโปรแกรม Java และ Android

การเขียนโปรแกรม Java และ Android
การเขียนโปรแกรม Java และ Android การเขียนโปรแกรม Java และ Android

โดย : บัญชา ปะสีละเตสัง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 682 หน้า

เขียนโปรแกรมด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Java New API และ Android Studio

 • การเขียนภาษา Java โดยใช้ IntelliJ IDEA Community
 • การพัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio
 • ครอบคลุมทุกองค์ประกอบสำคัญของระบบ Android

 

306 บาท
306 บาท

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch
พัฒนา Android App สำหรับ Mobile Device & Smartwatch

โดย : ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
สำนักพิมพ์ : อินเตอร์มีเดีย
อื่นๆ : 624 หน้า

เรียนรู้จาก Workshop

Workshop

ระบบแจ้งเตือน Notifications สมาร์ทวอชท์ การใช้งานระบบแผนที่ Google Map หน้าปัทม์ Watch Face (Digital & Analog) Fragments การใช้เซ็นเซอร์ และ อื่นๆ

311 บาท
311 บาท

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (Programming with C)

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 423 หน้า

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับจัดการแฟ้มข้อมูล
 • มีตัวอย่างมากมายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดและฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
 • สาธิตการติดตั้งใช้งานภาษา C ด้วย MS-Visual Studio Express 2015 และ Borland C++ บน Windows 10

 

197 บาท
197 บาท

คู่มือใช้งาน illustrator CC

คู่มือใช้งาน illustrator CC
คู่มือใช้งาน illustrator CC

โดย : จีระสิทธิ์ อิ้งรัตน์วงศ์
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 296 หน้า

ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน CC - CC 2015.2

 • ครบทุกเครื่องมือการทำงาน
 • อ่านง่ายทำตามได้แบบ step by step
 • ประยุกต์ใช้ออกแบบด้วยตัวอย่างงานที่หลากหลาย
215 บาท
215 บาท

คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016

คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016

โดย : สุธีร์ นวกุล (ผู้เขียนหนังสือขายดีระดับ Best Seller ด้าน MS Windows และ MS Office
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 608 หน้า / สี่สีในเล่ม

ครบถ้วนทุกการใช้งานภายในเล่มเดียว !!!

 • windows 10
 • Word 2016
 • Excel 2016
 • PowerPoint 2016
 • Publisher 2016
 • Outlook 2016
 • OneNote 2016

 

296 บาท
296 บาท

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน
คู่มือพัฒนาโปรแกรม Android ฉบับสร้างสื่อการสอน

โดย : ผศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 550 หน้า 

293 บาท
293 บาท

เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)

เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)
เจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 (อัพเดตเนื้อหาใหม่)

โดย : วิทยา มาลารัตน์
สำนักพิมพ์ :  PASTEL HOW-TO
อื่นๆ : 183 หน้า

"เนื้อหาในหนังสือเจาะลึกเทคนิค โฆษณา Facebook เล่ม 2 ที่คุณถืออยู่นี้จะเน้นไปในเชิงเทคนิคทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับ การลงโฆษณาที่วัดผลได้จริง ย้ำว่า 'ได้จริง' ผมจะไม่เน้นทางทฤษฏีมาก แต่คัดกลั่นเทคนิคล้วนๆ มาให้จากประสบการณ์จริงเพื่อให้ทุกคนลงโฆษณาในราคาถูกลง เข้าถึงลูกค้าได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญ ช่วยให้ขายของได้มากขึ้นด้วย"

215 บาท
215 บาท

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps
คู่มือการเขียนโปรแกรม JAVA สำหรับ Android Apps

โดย : ศุภชัย สมพานิช
สำนักพิมพ์ : สวัสดีไอที
อื่นๆ : 330 หน้า

เรียนรู้การพัฒนา Android Apps ด้วยภาษา JAVA อย่างเป็นขั้นตอน ใช้งานได้จริง

 • เนื้อหาล่าสุดครอบคลุมถึง JAVA เวอร์ชัน 8
 • มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อเพื่อเสริมสร้างคงามเข้าใจ
 • อธิบายละเอียดด้วยภาาาที่เข้าใจได้ง่ายๆ
197 บาท
197 บาท

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT
คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ ROBOT

โดย : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 427 หน้า

ภายในเล่มได้อธิบายให้ครอบคลุมตั้งแต่ ชนิดของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ในระบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์  การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC และโครงงานการสร้างชุดจำลองรถไฟฟ้า

315 บาท
315 บาท
Syndicate content