ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306636
จำนวน : 740 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 147 x 210 x 35 มม.
น้ำหนัก : 910 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

หนังสือเล่มนี้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้กับจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มารวบรวมไว้

สารบัญ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา
- ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ภาค 2 ความผิด
- ภาค 3 ลหุโทษ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- บรรพ 1 หลักทั่วไป
- บรรพ 2 หนี้
- บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
- บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- บรรพ 5 ครอบครัว
- บรรพ 6 มรดก

ให้ความแก่ผู้สนใจในเรื่องสปาได้ศึกษาหาความรู้และนำไปเป็น ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจสปา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จึงขอสนับสนุนหนังสือเล่มนี้ ให้แพร่หลายเพื่อประโยชน์กับสังคมสืบไป
-- นายอร่าม อามระดิษ --
นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306636