ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306704
จำนวน : 564 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 105 x 145 x 26 มม.
น้ำหนัก : 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) และได้นำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ส. 2540 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอ ให้มาให้ความเห็นตามพระราชบัญญติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540มาตรา 14 พ.ศ.2541 มารวบรวมไว้

สารบัญ

บรรพ 1 หลักทั่วไป
บรรพ 2 หนี้
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
บรรพ 5 ครอบครัว
บรรพ 6 มรดก

ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท
90 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306704