คู่มือเรียน-สอบ

โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)

โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)
โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control)

โดย : อาจารย์ปริญญา ปัญญาศรี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 222 หน้า

หนังสือโปรแกรม CNC มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นทฤษฏีเชิงปฏิบัติตรงตาม
หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สามารถใช้ในการเรียนการสอน
ในระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย

206 บาท
206 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 02

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 02
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 02

ISBN : 3900010017714
โดย  : Gakken
แปล : เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์
อื่น ๆ : 98 หน้า

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 01

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 01
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เล่ม 01

ISBN : 3900010014707
โดย  : Gakken
แปล : ริลดา เรืองศิริกูลชัย
อื่น ๆ : 126  หน้า

167 บาท
167 บาท

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation
สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation

ISBN : 9786160829132
โดย : สมรัก ปริยะวาที
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 366 หน้า / สี่สีในเล่ม

261 บาท
261 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.2

ISBN : 3900010014684
โดย  Gakken
แปล : ภึมวัชน์ ธรรมใจ
อื่น ๆ : -  หน้า

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.2

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.2
One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.2

ISBN : 390010014752
โดย  Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่น ๆ : -  หน้า

การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โครงสร้างชองดอกไม้ ผล และเมล็ด กำเนิดมนุษย์ สภาพลมฟ้าอากาศ สมบัติของสารและการละลาย การกร่อน การตกตะกอนโดยการกระทำของกระแสน้ำ แม่เหล็กกับแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
 

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.3 + CD

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.3 + CD
One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.3 + CD

 

ISBN : 3900010014790
โดย  : Gakken
แปล : ขวัญนุช คำเมือง
อื่น ๆ : 96  หน้า / ออกเสียงเก่งขึ้น ฟรี! CD

เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
เช่น โครงสร้างประโยค 5 แบบกริยาสภาวมาลา (inf initives)
ประพันธสรรพนาม (relative pronoun) เป็นต้น
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำหลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วทุกบท
พร้อมซีดีเสียงอ่านเพื่อฝึกออกเสียงได้อย่างเจ้าของภาษา
 

131 บาท
131 บาท

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Progrmming) (รหัสวิชา 3204-2007)

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 263 หน้า

รหัสวิชา 3204-2007

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

153 บาท
153 บาท

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.1

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.1
One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ม.1

ISBN : 3900010014745
โดย  Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่น ๆ : 104  หน้า

การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โครงสร้างชองดอกไม้ ผล และเมล็ด กำเนิดมนุษย์ สภาพลมฟ้าอากาศ สมบัติของสารและการละลาย การกร่อน การตกตะกอนโดยการกระทำของกระแสน้ำ แม่เหล็กกับแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
 

158 บาท
158 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ม.1

ISBN : 3900010014677
โดย  Gakken
แปล : ภึมวัชน์ ธรรมใจ
อื่น ๆ : 104  หน้า

167 บาท
167 บาท

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ
คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

โดย : ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
สำนักพิมพ์ : Library
อื่นๆ : - หน้า

หนังสือคู่มือเล่มนี้รวบรวมคำสั่งทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเขียนแบบ 2 มิติทั้งในระดับต้นและระดับกลาง โดยสอนการใช้คำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด มีแบบฝึกหัดย่อยๆ ประกอบการใช้คำสั่งต่างๆ 288 แบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดการเขียนแบบงานจริง 3 แบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะในการเขียนแบบแปลน 2 มิติตามวิธีมาตรฐาน Annotation Scale และ Sheet Set ในระยะเวลาอันสั้น

518 บาท
518 บาท

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.2 + CD

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.2 + CD
One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.2 + CD

Chu2 Eigo wo Hitotsuhitotsu Wakariyasaku

ISBN : 3900010014783
โดย  : Gakken
แปล : ขวัญนุช คำเมือง
อื่น ๆ : 96  หน้า / ออกเสียงเก่งขึ้น ฟรี! CD

เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
เช่น โครงสร้างประโยค 5 แบบกริยาสภาวมาลา (inf initives)
ประพันธสรรพนาม (relative pronoun) เป็นต้น
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำหลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วทุกบท
พร้อมซีดีเสียงอ่านเพื่อฝึกออกเสียงได้อย่างเจ้าของภาษา
 

158 บาท
158 บาท

โครงงานวิทย์เกรด A+

โครงงานวิทย์เกรด A+
โครงงานวิทย์เกรด A+

ISBN : 9786160430918
เขียน : Janice Vancleave
แปล : ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์
บรรณาธิการต้นฉบับ : รัชนี วุฒิภักดี
จำนวน : 260 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

176 บาท
176 บาท

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.6

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.6
One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.6

ISBN : 3900010014660
โดย  : Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่น ๆ : 96  หน้า

ส่วนประกอบของร่างกายและการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ โครงสร้างและการทำงานของพืข สมบัติของสารละลาย การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ฟอสซิลแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ไฟฟ้า
 

131 บาท
131 บาท

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.5

One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.5
One by One แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป.5

ISBN : 3900010014721
โดย  Gakken
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
อื่น ๆ : 104  หน้า

การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ โครงสร้างชองดอกไม้ ผล และเมล็ด กำเนิดมนุษย์ สภาพลมฟ้าอากาศ สมบัติของสารและการละลาย การกร่อน การตกตะกอนโดยการกระทำของกระแสน้ำ แม่เหล็กกับแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
 

131 บาท
131 บาท

ฟิสิกส์ ขั้นสูง Advanced Physics For You

ฟิสิกส์ ขั้นสูง Advanced Physics For You
ฟิสิกส์ ขั้นสูง Advanced Physics For You

ISBN : 9786160430628
เขียน : John Miller , Keith Johnson, Simmone Hewett , Sue Holt
แปล : ดร.เรวัต ตันตยานนท์ , ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ , อรนุช โชคชัยเจริญพร
ขนาด :  -.
จำนวน : 512 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จนถึงมหาวิทยาลัย เน้นความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 ส่วน  คือ

585 บาท
585 บาท

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.1 + CD

One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.1 + CD
One by One แบบฝึกภาษาอังกฤษ ม.1 + CD

Chu1 Eigo wo Hitotsuhitotsu Wakariyasaku

ISBN : 3900010014776
โดย  : Gakken
แปล : ขวัญนุช คำเมือง
อื่น ๆ : 96  หน้า / ออกเสียงเก่งขึ้น ฟรี! CD

สุดยอดบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้แบบ step by step เนื้อหาเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ก่อนสอบ ทบทวนเนื้อหา ฝึกฝน อธิบายและเฉลยอย่างละเอียด เก่งคณิตขึ้นทุกวัน เพียงแค่ทำวันละ 2 หน้า
 

149 บาท
149 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.6

 

ISBN : 3900010014660
โดย  : Gakken
แปล : ภึมวัชน์ ธรรมใจ
อื่น ๆ : 96  หน้า

การคูณและการหารเศษส่วน พื้นที่รูปวงกลม รูปสมมาตร รูปขยายและรูปย่อ อัตราส่วน ความเร็วและระยะทาง กราฟ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูล  นิพจน์ ปริมาตรของทรงตันและพื้นที่ 

เก่งคณิตขึ้นทุกวัน เพียงแค่ทำวันละ 2 หน้า
 

131 บาท
131 บาท

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5

One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5
One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.5

 

ISBN : 3900010014653
โดย  Gakken
แปล : ภึมวัชน์ ธรรมใจ
อื่น ๆ : 104  หน้า

รู้จักโครงสร้างของจำนวน  เข้าใจจำนวนเต็ม  การคูณและการหารทศนิยม   การบวกและการลบเศษส่วน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ปริมาตร  ปริซึมและทรงกระบอก รูปวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม สัดส่วนและแผนภูมิ  การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ เก่งคณิตขึ้นทุกวัน เพียงแค่ทำวันละ 2 หน้า
 

131 บาท
131 บาท

80 คำถามช่วยให้เรียนดี

80 คำถามช่วยให้เรียนดี
80 คำถามช่วยให้เรียนดี

110 ways to develop study-brain

Barcode : 9786160433902
โดย : Jo, Yi - yan
ภาพประกอบ : Choi, Sun-young และ Pineapple Yom
แปล : พิมพ์รัก จิตรักษา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

เสริมความรู้คณิต • วิทย์ • สังคม ระดับประถมศึกษา

สารพันคำถามน่ารู้ จะทำให้เด็กๆ "เก่งกว่านี้ได้อีก!"

151 บาท
151 บาท
Syndicate content