รหัสวิชา 3204-2101 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

รหัสวิชา 3204-2101 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
รหัสวิชา 3204-2101 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 262 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ปกติ: 140 บาท
ขาย:126 บาท
126 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160824908