รหัสวิชา 2128-2009 ชื่อวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 2128-2009 ชื่อวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 2128-2009 ชื่อวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 264 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 118

ปกติ: 99 บาท
ขาย:89 บาท
89 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822645