รหัสวิชา 2100-1001 ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

รหัสวิชา 2100-1001 ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รหัสวิชา 2100-1001 ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

โดย : อำนาจ ทองแสน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 360 หน้า

ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ลำดับที่ 87

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823222