รหัสวิชา 2128-2002 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ

รหัสวิชา 2128-2002 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา 2128-2002 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 288 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 116

ปกติ: 105 บาท
ขาย:95 บาท
95 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822607