รหัสวิชา 2128-2012 ชื่อวิชา พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 2128-2012 ชื่อวิชา พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 2128-2012 ชื่อวิชา พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 296 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 120

ปกติ: 109 บาท
ขาย:98 บาท
98 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822669