รหัสวิชา 3204-2006 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

รหัสวิชา 3204-2006 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
รหัสวิชา 3204-2006 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 235 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160824526