รหัสวิชา 2128-2008 ชื่อวิชา พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา 2128-2008 ชื่อวิชา พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล
รหัสวิชา 2128-2008 ชื่อวิชา พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 248 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 117

ปกติ: 98 บาท
ขาย:88 บาท
88 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822591