รหัสวิชา 2201-2002 ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน

รหัสวิชา 2201-2002  ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน
รหัสวิชา 2201-2002  ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน

โดย : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 254 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 92 บาท
ขาย:83 บาท
83 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822775