รหัสวิชา 2101-2107 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์

รหัสวิชา 2101-2107  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์
รหัสวิชา 2101-2107  ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์

โดย : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 202 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 82 บาท
ขาย:74 บาท
74 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823093