รหัสวิชา 2103-2106 ชื่อวิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น

รหัสวิชา 2103-2106 ชื่อวิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น
รหัสวิชา 2103-2106 ชื่อวิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น

โดย : สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 669 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 102 บาท
ขาย:92 บาท
92 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823123