รหัสวิชา 2000-1502 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม Life Skills and Society

รหัสวิชา 2000-1502 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม Life Skills and Society
รหัสวิชา 2000-1502 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม Life Skills and Society

โดย : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 280 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 76 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823086