รหัสวิชา 2128-2010 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสวิชา 2128-2010 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
รหัสวิชา 2128-2010 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 189 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 119

ปกติ: 149 บาท
ขาย:134 บาท
134 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822638