รหัสวิชา 2204-2107 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

รหัสวิชา 2204-2107 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
รหัสวิชา 2204-2107 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 284 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 144

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160822621