รหัสวิชา 2204-2104 ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รหัสวิชา 2204-2104 ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รหัสวิชา 2204-2104 ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 216 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลำดับที่ 140

ปกติ: 89 บาท
ขาย:80 บาท
80 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823031