รหัสวิชา 2204-2110 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

รหัสวิชา 2204-2110 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
รหัสวิชา 2204-2110 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

โดย : ดร. กิจจา บานชื่อน / กณิกนันต์ บานชื่น / หริลักษณ์ บานชื่น
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 221 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลำดับที่ 145

ปกติ: 87 บาท
ขาย:78 บาท
78 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823147