รหัสวิชา 2201-2003 ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด Accounting for Company Limited

รหัสวิชา 2201-2003  ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด  Accounting for Company Limited
รหัสวิชา 2201-2003  ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด  Accounting for Company Limited

โดย : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 245 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 94 บาท
ขาย:85 บาท
85 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160823062