คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : SE-ED's textbook
อื่นๆ : 296 หน้า

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช. รหัสวิชา 2204-2003

ปกติ: 130 บาท
ขาย:117 บาท
117 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160819485