คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010

คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010
คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010

โดย : นันรณา จำลอง
สำนักพิมพ์ : SE-ED's Textbook 
อื่นๆ :  200 หน้า

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับ ปวช. รหัสวิชา 2204-2106

 

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160818396

ความคิดเห็น

มีหนังสือตัวอย่างวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอให้ฟรีมัยคะ

มีหนังสือตัวอยางวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอให้ฟรีมัยคะ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อคะ