เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 06

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 06
เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 06

ISBN : 9786160434121
เขียน : พัชนี ตั้งยืนยง วิภาวรรณ สุนทราจามร สุกัญญา วศินานนท์ และ หงส์ลดา เดชศิริอุดม
ภาพประกอบ : ชนัญญา กิจเจริญชัย , นพดล กำจรไพศาล
อื่นๆ : 60 หน้า

แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (อนุบาล) จนถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น
โดยกิจกรรมในแต่ละบทช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา
ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา
 
แบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้

  • บทเรียนหลัก ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น
  • ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ  เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ
  • มาเรียนภาษาจีนสนุกๆ กัน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
  • ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือพร้อมไปกับการพัฒนาความคิดความจำ
  • ลองทำแบบฝึกหัดดู เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่  การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง  การบอกตำแหน่ง  เป็นต้น ขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วย  
ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160434121