ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี - ลำดับและแสง เสียง

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี -  ลำดับและแสง เสียง
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี -  ลำดับและแสง เสียง

TokTok Creativity Math Series for Age 4-5 

ISBN / Barcode : 390010015933
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : - หน้า

"แบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี
เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน
เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด
ภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้
การคิดเป็นเหตุเป็นผล
การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ"  

ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010015933