รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)

รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)
รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ (เล่มเล็ก)

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : -

สำหรับการใช้การอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ประกอบการเรียน การสอน การสอบต่างๆ

รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัพเดตใหม่ล่าสุด ครบถ้วนในเล่มเดียว!

  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒)
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๓ ทรัพย์ และ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
  • พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)
  • พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
  • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
  • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปกติ: 179 บาท
ขาย:161 บาท
161 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163812049