รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : -

สำหรับใช้การอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย
ด้านคดีความเกี่ยวกับยาเสพติด การขออนุญาตครอบครองกัญชา
และใช้ประกอบการเรียน การสอน การสอบต่างๆ

รวมกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
อัพเดตใหม่ล่าสุด ครบถ้วนในเล่มเดียว!

  • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒)
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับให้ไม่ต้องโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
  • พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
  • พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐)
  • พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓)
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕)
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงยุติธรรม และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปกติ: 249 บาท
ขาย:224 บาท
224 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163812056