รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 368 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๒) วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดถึงพระราชบัญญัติฯ  (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163823755

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ