ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals
ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ Medical English for Professionals

ISBN : 9786160446780
เขียน : LIVEABC
แปล : ธันยาภัทร์ สิริทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า / ฟรี CD/ MP3

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการฝึก ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การฟัง และการเขียน โดยเน้นเรื่องการบันทึกเวชระเบียน ซึ่งได้แก่ บันทึกแรกรับ บันทึกรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วย รายงานการดำเนินโรค และบันทึก การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ครอบคลุม 12 หน่วยโรคที่สำคัญคือ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร โรคไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ ทางเดินหายใจ โรคสูตินรีเวช โรคระบบกระดูกและข้อ โรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรคกุมารเวช ศัลยกรรมตกแต่ง และโรคติดต่อ อธิบายระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่สำคัญ ศัพท์เฉพาะทาง พร้อมแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ เช่น การฟังแล้วตอบคำถาม การเติมคำ ในช่องว่าง การอ่านสรุปความ เป็นต้น และมีเฉลยแบบฝึกหัดอยู่ท้ายเล่ม

ปกติ: 285 บาท
ขาย:257 บาท
257 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446780