สวัสดี หนีห่าว เล่ม 04 - Live Interactive Chinese

สวัสดี หนีห่าว เล่ม 04 - Live Interactive Chinese

โดย : LiveABC / ปัญญธร เชาว์วะณิช
อื่นๆ : 18.4 X 26 ซม. / 68 หน้า
ฝึกสนทนาภาษาจีนกลางเรื่อง งานอดิเรก พบกับความตื่นเต้นรูปแบบใหม่ในการเรียนผ่าน Interactive CD-ROM ที่ให้คุณฝึกสนทนาโต้ตอบได้ ทั้งชุด 8 เล่ม โดยเนื้อหาแตกต่างกันหัวข้อหลักของเล่ม 4 นี้ คือ งานอดิเรก ซึ่งมีหัวข้อย่อยต่างๆในเล่ม เช่น ชิตคอม แอนิเมชั่น พจนานุกรมภาพ ซึ่งสอนคำศัพท์
เกี่ยวกับงานอดิเรก พร้อมสอดแทรกไวยากรณ์และวัฒนธรรมต่างๆของจีนไว้มากมายมีตัวอย่างทดสอบวัด ความรู้ภาษาจีนระดับก่อนพื้นฐานและแบบฝึกหัดทบทวน นอกจากนี้ยังมีสมุดฝึกคัดอักษรจีนน่ารู้ 40 ตัว จากหนังสือสวัสดีหนีห่าวเล่ม 4 และท้ายเล่มยังมีบัตรคำศัพท์ช่วยจำที่สามารถตัดออกมาพกติดตัวทบทวนศัพท์ได้ สำหรับ Interactive CD-ROM มีเนื้อหาเหมือนในหนังสือพร้อมภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ เพื่อให้คุณฝึกสนทนาโต้ตอบได้กับเจ้าของภาษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด ด้วยประโยคสนทนาใช้ได้กับชีวิตประจำวัน
1. Interactive CD-ROM ที่ผู้อ่านสามารถสนทนาโต้ตอบภาษาจีนกับเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
2.ภาพสวยสีสี่ตลอดเล่ม
3.ประกอบด้วยบทสนทนาที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และคำศัพท์ต่างๆรวมถึงเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
4.มีบททดสอบระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
5.มีสมุดฝึกคัดอักษรจีน ท้ายเล่มยังมีบัตรคำศัพท์ช่วยจำที่สามารถตัดออกมาพกติดตัวทบทวนศัพท์ได้

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748327488