คู่มือเรียน-สอบ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  พลังงาน

ISBN : 9786160441884
เขียน : Cho Hunguk
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พืช

ISBN : 9786160441525
เขียน : Cha Minkyeong
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Gukhyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - การหายใจ

ISBN : 9786160441730
เขียน : Kim Seongeun
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Jang Donghyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

239 บาท
239 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017128
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

รู้จักการสังเกต ทิศทาง ความเหมือนและความแตกต่างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการจัดหมวดหมู่และการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017166
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

เรียนรู้เรื่องแบบรูป การเปรียบเทียบ ทิศทาง และการจัดกลุ่ม หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการวัดและการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการวัดและการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - รู้จักการวัดและการเปรียบเทียบ สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017159
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

สนุกกับการวัด การเปรียบเทียบ จำนวนและขนาด หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - สนุกกับการนับและจำนวน สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017142
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

รู้จัก 1-10 การเพิ่ม การลด และกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 3 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 3 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017135
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : หน้า

พัฒนา IQ ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไป หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ   

131 บาท
131 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - น้ำหนักและการวัด รู้จักหน่วยวัดและมาตรฐานการวัด

ISBN : 9786160441600
เขียน : Jeong Mija
แปล : พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
ภาพประกอบ : Choi Jingyu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 18 - ป.3 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 18 - ป.3 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 18 - ป.3 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ISBN / Barcode : 3900010016534
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้ ทบทวนการคำนวณทั้งโจทย์ระคนและโจทย์ที่ยากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นถัดไป

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 17 - ป.2 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 17 - ป.2 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 17 - ป.2 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ISBN / Barcode : 3900010016527
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบโดยฝึกทำเป็นประจำวันละ 2 หน้า หรือมากกว่าก็ได้ ผู้ปกครองสามารถตรวจคำตอบที่เฉลยด้านหลัง ท้ายเล่มมีตารางคะแนนเพื่อดูพัฒนาการ และมีแผ่่นการ์ดแบบฝึกเพิ่มหลังการเรียนรู้ ทบทวนการคำนวณทั้งโจทย์ระคนและโจทย์ที่ยากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นถัดไป

133 บาท
133 บาท

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 16 - ป.1 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 16 - ป.1 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก
ฝึกทำเลขทุกวัน เล่ม 16 - ป.1 โจทย์ระคน โจทย์ระดับยาก

ISBN / Barcode : 3900010016510
โดย  : Gakken
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
อื่น ๆ :

133 บาท
133 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

ISBN : 9786160441433
เขียน : Kim Seongeun
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Minyeong
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - จำนวนในชีวิตประจำวัน เข้าใจจำนวนประเภทต่างๆและคำนวณได้อย่างแม่นยำ

ISBN : 9786160441587
เขียน : Nam Hoyeong
แปล : ภัททิรา เยาวภา
ภาพประกอบ : Kim Seok
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - อัตราส่วนและสัดส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับปริมาณ

ISBN : 9786160441402
เขียน : Oh Hyejeong
แปล : ภัททิรา เยาวภา
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

ISBN : 9786160440160
เขียน : Kim Eunryang
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Jang Donghyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

ระบบสุริยะ - เรื่องน่าทึ่งของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวตก

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

239 บาท
239 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - รูปหลายเหลี่ยม สมบัติและลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

ISBN : 9786160440436
เขียน : Ahn Sujin
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Park Jongho
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

203 บาท
203 บาท

MY STUDY GUIDE - Science พิชิตวิทย์ ม.ต้น (ม.1 - ม. 3)

MY STUDY GUIDE - Science พิชิตวิทย์ ม.ต้น (ม.1 - ม. 3)
MY STUDY GUIDE - Science พิชิตวิทย์ ม.ต้น (ม.1 - ม. 3)

ISBN / Barcode : 9786160440276
โดย  : Gakken
แปล : -
อื่น ๆ :

มาใช้เวลา 3 ปี ให้เต็มที่กันเถอะ คู่มือทบทวนการเรียนของฉัน

158 บาท
158 บาท

MY STUDY GUIDE - Mathematics พิชิตคณิต ม.ต้น (ม.1 - ม. 3)

MY STUDY GUIDE - Mathematics พิชิตคณิต ม.ต้น (ม.1 - ม. 3)
MY STUDY GUIDE - Mathematics พิชิตคณิต ม.ต้น (ม.1 - ม. 3)

ISBN / Barcode : 9786160440450
โดย  : Gakken
แปล : -
อื่น ๆ :

มาใช้เวลา 3 ปี ให้เต็มที่กันเถอะ คู่มือทบทวนการเรียนของฉัน

158 บาท
158 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนครูตกใจ - ความน่าจะเป็น โอกาสที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

ISBN : 9786160440207
เขียน : Kim Seungtae
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Dan Byeol
บรรณาธิการ : ภีมวัจน์ ธรรมใจ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนรู้แบบใหม่ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สนุกกับคณิตศาสตร์จนวางไม่ลง มาเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องราว
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการหาคำตอบที่ถูกต้อง

203 บาท
203 บาท
Syndicate content