The Truth About Green Business เขียวเปลี่ยนโลก

The Truth About Green Business เขียวเปลี่ยนโลก
The Truth About Green Business เขียวเปลี่ยนโลก

ISBN : 9786167885056
โดย : Gill Friend
แปล : สฤณี อาชวานันทกุล
สำนักพิมพ์ : Open Worlds
อื่นๆ : 304 หน้า

52 ความจริงสร้างธุรกิจเขียวยั่งยืน

"เศรษฐกิจสีเขียว" หาใช่นามธรรมหรือวิมานในอากาศอีกต่อไป หากแต่เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในหลายระดับทั่วโลก และคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เริ่มจะแยกแยะความแตกต่างได้ ระหว่างธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน กับธุรกิจที่พยายามจะยั่งยืน...แต่สังคมไทยโดยรวมยังนับว่าขาดแคลนข้อมูลและความรู้อีกมหาศาลที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง

ปกติ: 300 บาท
ขาย:270 บาท
270 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167885056