Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์

Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์
Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์จะช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษรเพื่อกาอ่าน การเขียน การสะกดคำต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ สามารถออกเสียงได้ ส่งผลให้เด็กๆ มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นสามารถนำไปพัฒนาต้นเองในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164418912