พคท. หายไปไหน?

408 บาท
พคท. หายไปไหน?
พคท. หายไปไหน?
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163885258
ปกติ: 480 บาท
ขาย:408 บาท

ISBN : 9786163885258
โดย : พลเอก สายหยุด เกิดผล
สำนักพิมพ์ : SAENGDAO แสงดาว
อื่นๆ : 480 หน้า

ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ได้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง อันเนื่องมาจากความคิดและความขัดแย้งทางอุดมการณ์ อาจจะเป็นด้วยบริบทสังคมไทยที่ยังมีปัญหาหลายด้านซุกซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความยากจน เศรษฐกิจตกต่ำ และความคิดเห็นต่าง  เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถตอบสนองด้านการบริหารจัดการได้ทั่วถึง ประชาชนจึงขาดศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐ ทำให้เกิดช่องว่างที่นำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆ ผุดขึ้นมากมาย ท้บซ้อนกัน และปะทุขึ้นเมื่อสถานการณ์สุกงอม โดยเฉพาะสถานการณ์ในอดีต เมื่อมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความกดดันจากฟากรัฐ จึงหันไปเชื่อมั่นในแนวความคิดคอมมิวนิสต์จากลัทธิเหมาที่ก่อตัวขึ้นในสังคมไทย และมีความพยายามอย่างมากในการระดมมวลชนเพื่อต่อต้านระบอบการปกครองดั้งเดิมของรัฐบาลซึ่งทำให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานของภาครัฐถูกชักจูงไปเป็นสมาชิกของฝ่ายต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆ  กระทั่งเกิดการปราบปรามด้วยความรุนแรงในห้วงเวลายาวนานนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก…ทั้งฝ่ายต่อต้าน และเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งล้วนแต่เป็น “คนไทย” ร่วมชาติด้วยกันทั้งสิ้น  รากฐานสำคัญของปัญหาส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน