ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

โดย : พัชราภา ตันตราจิน
สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น
อื่นๆ : 376 หน้า

ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล (The Social and Political Thought of Seksan Prasertkul) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติชีวิตของเสกสรรค์ ประเสิรฐกุล และวิเคราะห์ความคิดของเขาในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง ชีวิต และสังคม ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียน อีกทั้งศึกษาพัฒนาการทางความคิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติชีวิตและบริบทสังคม

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165104838