FROZEN II SPECIAL SEEKING Truth + Diary Box

FROZEN II SPECIAL SEEKING Truth + Diary Box
FROZEN II SPECIAL SEEKING Truth + Diary BoxFROZEN II SPECIAL SEEKING Truth + Diary Box

อื่นๆ : 16  หน้า 

ค้นหาความจริงไปพร้อมกับแอนนา เอลซ่า และผองเพื่อนในการผจญภัยที่แสนวิเศษ พร้อมเกมฝึกทักษะและภาพระบายสีสุดสวย แล้วมาประดิษฐ์กล่องโฟรเซ่นกันนะ

หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญาส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

ปกติ: 99 บาท
ขาย:94 บาท
94 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654175544