How To Get People To Do Stuff เคล็ดลับจิตวิทยา ไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณ

How To Get People To Do Stuff เคล็ดลับจิตวิทยา ไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณ
How To Get People To Do Stuff เคล็ดลับจิตวิทยา ไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณ

ISBN : 9786162874765
โดย : Susan M. Weinschenk, Ph.D.
แปล : เชิญพร คงมา , พรเลิศ อิฐฐ์
สำนักพิมพ์ : วีเลิร์น (WeLearn)
อื่นๆ : 344 หน้า

เข้าใจคน  เข้าใจสถานการณ์ แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นและง่ายขึ้น

  • ทำให้คนลดราคาให้คุณ
  • ทำให้คนตัดสินใจเลือกคุณ
  • ทำให้คนซื้อสินค้าจากคุณ
  • ทำให้คนเห็นด้วยกับคุณ
  • ทำให้คนประทับใจและสนับสนุนคุณ

เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก มีหลายสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่น แต่การจะจูงใจให้ใครทำอะไรสักอย่างมักไม่ใช่เรื่องง่าย

ยกเว้นว่า...คุณรู้หลักจิตวิทยา

เจาะลึกแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความคิด การตัดสินใจ  และพฤติกรรมของผู้คน พร้อมทั้งเรียนรู้เคล็ดลับจิตวิทยาที่แยบยลและเรียบง่าย เพื่อให้คุณได้สิ่งที่ต้องการในแบบที่อีกฝ่ายก็เต็มใจ

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162874765