แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

A teacher's guide to "how we know what we know about our changing climate: scientists and kids explore global warming"

ISBN : 9786160408887
โดย : Lynne Cherry และ Gary Braasch
แปล : ภัทราวุธ พุสิงห์
ตรวจสอบข้อมูล : ดร.สมศรี อั่นตระกูล และ ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :  116 หน้า

อธิบายกระบวนการสอนโดยละเอียด และให้ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภมิอากาศ ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

หนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถปรับใช้เพื่อจัดการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้หลายแนวทาง

  • แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถประยุกต์รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม หรือปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้เรียน
  • โครงการวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง เพิ่มประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือทำ
  • ทางเลือกในการปรับใช้และต่อยอดแนวความคิด เสนอกลยุทธ์และข้อแนะนำอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่าง
ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160408887