ระเบียบโลกใหม่ : NEW WORLD ORDER

ระเบียบโลกใหม่ : NEW WORLD ORDER
ระเบียบโลกใหม่ : NEW WORLD ORDER

ISBN : 9786163058
โดย : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
สำนักพิมพ์ : พัฒนวิจัย
อื่นๆ : 300 หน้า

“หนังสือระเบียบโลกใหม่” เล่มนี้เป็นความพยายามที่จะอธิบายปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งกระทบต่อองค์กรทั้งในระดับมหภาคคือ รัฐชาติ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น และในระดับจุลภาคซึ่งหมายถึงองค์กรเอกชนและคนทั่วไปโดยจะเป็นการอธิบายในลักษณะขององค์รวมโดยเฉพาะจะเน้นในบทนำและองค์ประกอบเป็นองค์รวมย่อยในระดับภูมิภาคและอีกทั้งครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบโลกใหม่ นอกจากนี้จะเป็นการอธิบายให้เข้าด้วยกันในเชิงระบบที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งอยู่ในกรอบของโครงสร้างที่กำลังก่อตัวขึ้นเป็น ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) นั่นเอง

ปกติ: 200 บาท
ขาย:180 บาท
180 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163058249