รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมกฏหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘

โดย : สุพจน์ กู้มานะชัย
สำนักพิมพ์ : ไกอุส
อื่นๆ : 230 หน้า

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  • พ.ร.บ. ระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
  • พ.ร.บ. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  • พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  • พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  • พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163824264

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ