พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับเตรียมสอบแข่งขัน 2554

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับเตรียมสอบแข่งขัน 2554
ฉบับเตรียมสอบแข่งขัน 2554 นายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ ปลัดอำเภอ ฯลฯ

ISBN : 9786169031963
ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) / พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

รหัสสินค้า : 9786169031963
จำนวน : 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 187 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก : 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2554
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการ หรือสอบเพื่อเลื่อนระดับ ยศ ตำแหน่ง ในระบบราชการปัจจุบันมีเนื้อหาสาระที่เป็นทั้งภาคความรตู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง รวมทั้งมีแนวข้อสอบทั้งในรูปแบบที่เป็นคำถามเรียงตามมาตราและไม่เรียงมาตรา เพื่อเป็นแบบทดสอบความรู้ความแม่นยำ ให้ผู้สอบได้ตรวจสอบความพร้อมของตนด้วย
 
สารบัญ
- ก. ก่อนจะมาเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ความหมาย
2. ที่มาและความจำเป็นของ Good Governance
3. หลักการของ Good Governance
- ข. สาระของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ภาพรวม
2. เนื้อหารายละเอียด : ภาพประกอบ
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169031963