ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 448 หน้า

การพิมพ์ครั้งนี้แก้ไขจนถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๒/๒๕๕๗ เรื่องการลดอัตรภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชกฤษฎีกาออกตามความไปประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๓ (พ.ศ.๒๕๕๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163616388