การเงินธุรกิจ : Business Finance

การเงินธุรกิจ : Business Finance
การเงินธุรกิจ : Business Finance

ผู้เขียน : ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : 464 หน้า

เนื้อหาที่สำคัญของวิชา การเงินธุรกิจ คือ ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินทางธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง และเงินทุนระยะยาว และนโยบายเงินปันผล 

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทางด้านการเงินธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160812783