คู่มือเรียน-สอบ

รหัสวิชา 2128-2002 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ

รหัสวิชา 2128-2002 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา 2128-2002 ชื่อวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 288 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 116

95 บาท
95 บาท

รหัสวิชา 2128-2001 ชื่อวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

รหัสวิชา 2128-2001 ชื่อวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รหัสวิชา 2128-2001 ชื่อวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 264 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 115

89 บาท
89 บาท

รหัสวิชา 2128-2008 ชื่อวิชา พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา 2128-2008 ชื่อวิชา พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล
รหัสวิชา 2128-2008 ชื่อวิชา พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 248 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 117

88 บาท
88 บาท

รหัสวิชา 2100-1001 ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

รหัสวิชา 2100-1001 ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รหัสวิชา 2100-1001 ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

โดย : อำนาจ ทองแสน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 360 หน้า

ชื่อวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ลำดับที่ 87

81 บาท
81 บาท

รหัสวิชา 2204-2104 ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รหัสวิชา 2204-2104 ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
รหัสวิชา 2204-2104 ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 216 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลำดับที่ 140

80 บาท
80 บาท

รหัสวิชา 2204-2110 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

รหัสวิชา 2204-2110 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
รหัสวิชา 2204-2110 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

โดย : ดร. กิจจา บานชื่อน / กณิกนันต์ บานชื่น / หริลักษณ์ บานชื่น
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 221 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลำดับที่ 145

78 บาท
78 บาท

รหัสวิชา 2103-2106 ชื่อวิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น

รหัสวิชา 2103-2106 ชื่อวิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น
รหัสวิชา 2103-2106 ชื่อวิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น

โดย : สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 669 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

92 บาท
92 บาท

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

โดย : ฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 208 หน้า

รหัสวิชา 3204-2003

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

117 บาท
117 บาท

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

โดย : ดร. ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
สำนักพิมพ์ : ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
อื่นๆ : 224 หน้า

ตะลุย แนวข้อสอบล่าสุด มากถึง 5 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด
เตรียมพร้อมก่อนสอบ กสพท และ ระบบรับตรงร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

176 บาท
176 บาท

รหัสวิชา 2101-2107 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์

รหัสวิชา 2101-2107 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์
รหัสวิชา 2101-2107 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์

โดย : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 202 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

74 บาท
74 บาท

รหัสวิชา 2200-1004 ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 1

รหัสวิชา 2200-1004 ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 1
รหัสวิชา 2200-1004 ชื่อวิชา การขายเบื้องต้น 1

โดย : สมคิด มิมมา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 233 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

60 บาท
60 บาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 223 หน้า

รหัสวิชา 3204-2105

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

122 บาท
122 บาท

รหัสวิชา 2201-2002 ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน

รหัสวิชา 2201-2002 ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน
รหัสวิชา 2201-2002 ชื่อวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน

โดย : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 254 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

83 บาท
83 บาท

รหัสวิชา 2201-2003 ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด Accounting for Company Limited

รหัสวิชา 2201-2003 ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด Accounting for Company Limited
รหัสวิชา 2201-2003 ชื่อวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด Accounting for Company Limited

โดย : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 245 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

85 บาท
85 บาท

รหัสวิชา 2000-1502 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม Life Skills and Society

รหัสวิชา 2000-1502 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม Life Skills and Society
รหัสวิชา 2000-1502 ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและสังคม Life Skills and Society

โดย : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 280 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

68 บาท
68 บาท

รหัสวิชา 2100-1005 ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

รหัสวิชา 2100-1005 ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสวิชา 2100-1005 ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

โดย : ดร. อาณัติ รัตนดิรกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 440 หน้า / สีทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

171 บาท
171 บาท

เก็งข้อสอบ GAT 1-2 ความถนัดทั่วไป พร้อมเฉยอย่างละเอียด

เก็งข้อสอบ GAT 1-2 ความถนัดทั่วไป พร้อมเฉยอย่างละเอียด
เก็งข้อสอบ GAT 1-2 ความถนัดทั่วไป พร้อมเฉยอย่างละเอียด

โดย : พี่นิสิตสามย่าน
สำนักพิมพ์ : ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล
อื่นๆ : 408 หน้า

เข้ามหาลัยทุกสถาบัน
ความคิดเชื่อมโยง - ภาษาอังกฤษ

 • เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ADMISSION       
 • แนวข้อสอบที่หลากหลายสำหรับทดสอบตัวเอง
 • แนวทางในการจัดการข้อสอบจริง                    
 • เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
 • พร้อมเฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ                    
179 บาท
179 บาท

เก่งหลักไวยากรณ์อังกฤษได้ง่ายๆ ใน 30 วัน

เก่งหลักไวยากรณ์อังกฤษได้ง่ายๆ ใน 30 วัน
เก่งหลักไวยากรณ์อังกฤษได้ง่ายๆ ใน 30 วัน

ISBN : 885710307436
โดย : ครูหนึ่ง (ร.ท.ภานุพงษ์ คำวชิรพิทักษ์)
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ : 271 หน้า

ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปตั่งแต่ระดับเริ่มต้น

กำจัดจุดอ่อน!!!
เสริมจุดด้อย!!!

170 บาท
170 บาท

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

ISBN : 9786160823529
โดย : ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : SE-ED's Textbook
อื่นๆ : 320 หน้า

รหัสวิชา 3204-2001

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์ราชวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

126 บาท
126 บาท

เก่งศัพท์หน้าห้องสอบ O-NET, GAT, Clearing House, TOEFL

เก่งศัพท์หน้าห้องสอบ O-NET, GAT, Clearing House, TOEFL
เก่งศัพท์หน้าห้องสอบ O-NET, GAT, Clearing House, TOEFL

ISBN : 9786161807870
โดย : ครูพงษ์ อธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ
สำนักพิมพ์ : Amarin
อื่นๆ : 163 หน้า

จำศัพท์ได้เพิ่ม คะแนนก็พุ่ง เลิกท่องศัพท์แบบครอบจักรวาล แล้วมาจำคำที่ออกชัวร์ๆดีกว่า ประหยัดเวลากว่ากันเยอะ

131 บาท
131 บาท
Syndicate content