คู่มือเรียน-สอบ

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ตะลุยโจทย์ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ISBN : 9786164418158
โดย : กานธนิกา ชุณหะวัต / ภัทรจิตต์ ชุณหะวัต / สุพรรษา โคจีน
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 192 หน้า

ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดกับ 5 วิชาหลัก ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบโอเน็ต ระดับชั้นป.6 ได้แก่ ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา

158 บาท
158 บาท

สนุกคัด ก-ฮ

สนุกคัด ก-ฮ
สนุกคัด ก-ฮ

ISBN : 8858757414180
โดย : น้องหนูตัวน้อย
แปล : -
สำนักพิมพ์ : KIDS Learning
อื่นๆ : 48 หน้า

59 บาท
59 บาท

เขียน คัด ภาษาอังกฤษสำหรับหนูคนเก่ง

เขียน คัด ภาษาอังกฤษสำหรับหนูคนเก่ง
เขียน คัด ภาษาอังกฤษสำหรับหนูคนเก่ง

ISBN : 8858757414128
โดย : ล.ลิงลอยลม
สำนักพิมพ์ : KIDS Learning
อื่นๆ : 56 หน้า

แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับเด็ก ที่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อมกิจกรรมทบทวน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และจดจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ช่วยปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ปฐมวัย

68 บาท
68 บาท

สรุป คณิต ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว (ฉบับสมบูรณ์)

สรุป คณิต ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว (ฉบับสมบูรณ์)
สรุป คณิต ป.2 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว (ฉบับสมบูรณ์)

โดย : พัชราภรณ์ เย็นมนัส
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 303 หน้า

สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที!
เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ
สนุกกับแบบฝึกหัดทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

143 บาท
143 บาท

80 กิจกรรม KIDS สร้างสรรค์

80 กิจกรรม KIDS สร้างสรรค์
80 กิจกรรม KIDS สร้างสรรค์

ISBN : 9786160448326
เขียน : Janice VanCleave
แปล : ภัทราวุธ พุสิงห์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :
- หน้า

รวบรวมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งกิจกรรม ทั้งหมดล้วนมุ่งเน้นเสริมสร้าง 6 ทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น หาความรู้ การสังเกต การสื่อความหมาย การลงความเห็น การวัดและ การประมาณ การจำแนกประเภท เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

 

 

167 บาท
167 บาท

Hello Ruby เริ่มวันสนุกกับโรบอตเพื่อนรัก

Hello Ruby เริ่มวันสนุกกับโรบอตเพื่อนรัก
Hello Ruby เริ่มวันสนุกกับโรบอตเพื่อนรัก

ISBN : 9786160446964
เขียน : Linda Liukas
แปล : อนุชา งามยิ่งมาก
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :
- หน้า

158 บาท
158 บาท

Hello Ruby ไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์

Hello Ruby ไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์
Hello Ruby ไขความลับเรื่องคอมพิวเตอร์

ISBN : 9786160446940
เขียน : Linda Liukas
แปล : ปรเมศร์ จันทร์ใส
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :
- หน้า

26 กิจกรรมสนุกที่ทำให้รู้จักคอมพิวเตอร์ยิ่งขึ้น และลองประดิษฐ์คอมพิวเตอร์จำลองด้วยตนเอง

รู้จักส่วนระกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน รวมถึงเข้าใจ
ระบบการทำงานภายในอันซับซ้อน ตลอดจนเรียนรู้ประโยชน์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

 

 

176 บาท
176 บาท

ติวเข้มสอบเข้าสาธิต ป.1 เจาะข้อสอบย้อนหลัง 15 ปี วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว

ติวเข้มสอบเข้าสาธิต ป.1 เจาะข้อสอบย้อนหลัง 15 ปี วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว
ติวเข้มสอบเข้าสาธิต ป.1 เจาะข้อสอบย้อนหลัง 15 ปี วิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว

ผู้เขียน : พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)  
อื่นๆ : 135 หน้า

การสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
ถือเป็นสนามสอบครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่เด็กๆ จำนวนมากมายจะต้องแข่งขันกัน
จึงต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
และด้านสมาธิ ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือในสถานการณ์ต่างๆ
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

90 บาท
90 บาท

เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 02

เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 02
เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 02

ISBN : 9786160447039
โดย : Fumi Uehara
แปล : กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

แนะนำวิธีการสังเกตเด็กพิเศษอายุ 3-6 ปีเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นอาการ ความผิดปกติ วิธีการดูแล ฯลฯ โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 5 บทคือ สถานการณ์ของเด็กและครอบครัวในปัจจุบัน เด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่สุข เพราะขาดความรัก เด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ การช่วยเหลือ ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กที่เข้าข่ายบกพร่องทางพัฒนาการ) การสนับสนุน “เด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ”

162 บาท
162 บาท

เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 01

เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 01
เด็กพิเศษปฐมวัย ดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 01

ISBN : 9786160447022
โดย : Fumi Uehara
แปล : กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

194 บาท
194 บาท

Hello Ruby ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต

Hello Ruby ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต
Hello Ruby ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต

ISBN : 9786160446957
เขียน : Linda Liukas
แปล : วรางคณา ศิริวานนท์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :
- หน้า

158 บาท
158 บาท

ปราชญ์ THAI TCAS สุ.จิ.ปุ.ลิ.

ปราชญ์ THAI TCAS สุ.จิ.ปุ.ลิ.
ปราชญ์ THAI TCAS สุ.จิ.ปุ.ลิ.

โดย : เทวฤทธิกร เป็นยังคำ
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 340 หน้า

O-NET + วิชาสามัญ

ภาษาไทยครูพี่ตั้ง แค่อ่านจริงจังก็ 80 UP!!!

"ภาษาไทยนั้นเป็นวิชาที่ง่าย ใครๆ ก็อ่านออกแต่ทำไม คะแนนภาษาไทยหลายคนหรือคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ก็เพราะในความง่ายมันมีลูกเล่นที่คอยหลอกล่อเราอยู่"

80 คะแนน ทำได้ไม่ยาก ถ้าได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้

 

 

269 บาท
269 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตคิดเร็ว วิธีคิดเร็วที่สุดของโจทย์แต่ละแบบ

ISBN : 9786160446513
เขียน : Roun Education Society
แปล : มานิดา ปัญจกุล
ภาพประกอบ : Lee Namgo
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ทฤษฎีความอลวนและแฟร็กทัล

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ทฤษฎีความอลวนและแฟร็กทัล
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ทฤษฎีความอลวนและแฟร็กทัล

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ทฤษฎีความอลวนและแฟร็กทัล นิยาม ลักษณะพิเศษ การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ISBN : 9786160446629
เขียน : Oh Hyejeong
แปล : ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: ทฤษฎีความอลวนและแฟร็กทัล

มาเรียนรู้แนวคิดของทฤษฎีความอลวนและแฟร็กทัล แทรกเรื่องน่ารู้ การ์ตูน และเกม

203 บาท
203 บาท

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น

Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น
Short Note คณิตศาสตร์ ม.ต้น

ผู้เขียน : วชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋)
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)  
อื่นๆ : 231หน้า

ตัวช่วยเก่งคณิตพิชิตทุกสนามสอบต้องเล่มนี้ "พกเล่มนี้ไว้อุ่นใจจ้ะ"

 • อ่านทบทวน
 • ปูความรู้พื้นฐาน
 • เตรียมตัวสอบ
 • สรุปเนื้อหา สูตรต่างๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-2-3
 • มีแผนภาพ และอธิบายความคิดรวบยอด ทุกบท
 • เพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างทำโจทย์เบื้องต้น
   
158 บาท
158 บาท

MATH ► คู่มือติว คณิต ก.พ. (ภาค ก)

MATH ► คู่มือติว คณิต ก.พ. (ภาค ก)
MATH ► คู่มือติว คณิต ก.พ. (ภาค ก)

โดย : ทีมวิชาการ ติวกพ.com
สำนักพิมพ์ : AKSORN Inspire
อื่นๆ : 259 หน้า / 4 สีทั้งเล่ม

อ่าน • ดู • โหลด

 • อ่านเข้าใจง่าย อธิบายเทคนิค วิธีคิด สรุปครบถ้วน จัดเรียงเป็นระบบ ทบทวนสะดวก
 • ดู VDO อธิบายเนื้อหา พร้อมเฮลยวิธีทำอย่างละเอียด
 • โหลดแนวข้อสอบปีล่าสุด ภาษาอังกฤษ กฎหมาย update ตลอดเวลา
252 บาท
252 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เวทคณิต ฝึกคิดเลขไวแบบชาวอินเดียกันเถอะ

ISBN : 9786160446612
เขียน : Roun Education Society
แปล : จตุพร เกิดมี
ภาพประกอบ : Lee Wonhui
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ภาพปริศนา

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ภาพปริศนา
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ภาพปริศนา

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ภาพปริศนา ปริศนาคณิตศาสตร์ที่ไขด้วยรูปภาพ

ISBN : 9786160446544
เขียน : yang Seoyoon
แปล : ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย
ภาพประกอบ : Lee Wonhui
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ การกำเนิดเครื่องประมวลผลที่เร็วที่สุดในโลก

ISBN : 9786160446575
เขียน : Seol Hanguk
แปล : ธัชชา ธีรปกรณ์ชัย
ภาพประกอบ : Dan Byeol
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูประถมในเกาหลีใต้ 239 คนแนะนำ

203 บาท
203 บาท

Hello Ruby ผจญภัยไปกับ Coding

Hello Ruby ผจญภัยไปกับ Coding
Hello Ruby ผจญภัยไปกับ Coding

ISBN : 9786160446889
เขียน : Linda Liukas
แปล : พร่างดาว นุประดิษฐ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ :
- หน้า

176 บาท
176 บาท
Syndicate content