กฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 648 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

90 บาท
90 บาท

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!

คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!
คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!

ISBN : 9786163200839
โดย : ฝ่ายกฎหมายสำนักพิมพ์แพรธรรม
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 336 หน้า

บททั่วไป  วิธีการติดต่อราชการด้วยตนเอง   ฐานะของบุคคลตามกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์  การรับราชการทหาร  กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินกฎหมายการทำนิติกรรมและสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายในครอบครัว ทรัพย์มรดกตกทอด การทำละเมิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การประกันชีวิต การประกันหนี้ กฎหมายแรงงานและประกันสังคม ภาษีอาการใกล้ตัว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการใช้เช็ค          

180 บาท
180 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : กรองทอง อนุภาพภราดร
หน้า : 488 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย

270 บาท
270 บาท

เจาะลึกเบื้องหลัง คดีประวัติศาสตร์... คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙

เจาะลึกเบื้องหลัง คดีประวัติศาสตร์... คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙
เจาะลึกเบื้องหลัง คดีประวัติศาสตร์... คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ ร.๙

ISBN : 9786167363967
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 240 หน้า

เรื่อง คดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการลอบปลงพระชนม์ รัชกาลที่ 8 และ 9 เงื่อนงำ ขั้นตอน และการตัดสินคดีประวัติศาสตร์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
หน้า : 740 หน้า

  • พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
171 บาท
171 บาท

กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้

กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้
กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้

โดย : ทนายหนุ่มอารมณ์ดี ไตรรงษ์ รอบรู้
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 192 หน้า

บอกเล่าแบบคนกันเองแต่อ่านสนุก รู้แล้วไม่เสียเปรียบคน

ผมเป็นผู้ชาย...แต่มีแม่ มีน้องสาว ลูกสาว ภรรยา และ ญาติๆ เพื่อนๆ ที่เป็นเพศหญิง...มาก 

ผมไม่อยากให้ใครเอาเปรียบคนที่ผมรัก

167 บาท
167 บาท

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว

โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 552 หน้า

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับค่อนข้างลุ่มลึก

432 บาท
432 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 484 หน้า

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

72 บาท
72 บาท

ย่อหลักกฎหมายมรดก

ย่อหลักกฎหมายมรดก
ย่อหลักกฎหมายมรดก

โดย : ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 208 หน้า

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก เป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดมากกว่า ๑๕๐ มาตรา ทั้งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพอื่นๆด้วย แต่ยังคงขาดหนังสือสรุปย่อข้อกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำมาศึกษาและทบทวนได้สะดวกภายในระยะเวลาอันจำกัด

108 บาท
108 บาท

ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน

ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน
ถาม-ตอบ ทรัพย์สิน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 440 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
144 บาท
144 บาท

ถาม - ตอบ อาญา ภาค ๑ นิติกรรมสัญญา

ถาม - ตอบ อาญา ภาค ๑ นิติกรรมสัญญา
ถาม - ตอบ อาญา ภาค ๑ นิติกรรมสัญญา

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไร ให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 278 หน้า

เขียนขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดยแยกรายละเอียดต่างๆในคำตอบให้ชัดเจนว่าคำตอบส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงที่นำมาจากคำถาม ส่วนใดเป็นข้อกฎหมาย และส่วนใดเป็นเหตุผลประกอบกับสรุปผลทางกฎหมาย

 

108 บาท
108 บาท

กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้!!

กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้!!
กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้...ไม่ได้!!

โดย : ทนายเกด
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 272 หน้า

รู้กฎหมายไว้ อุ่นใจสุดๆ

เผยวิธีรับมือกับหลากหลายสถานการณ์ เพื่อที่คุณจะจัดการกับมันได้อย่างถูกต้อง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย... รู้ไว้ ไม่ถูกเอาเปรียบ!!

179 บาท
179 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 308 หน้า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมกฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2556
54 บาท
54 บาท

รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 02

รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 02
รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 02

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 256 หน้า

อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น เน้นอ่านง่าย สไตล์ขบขัน รู้ทัน "ทุกเรื่อง" สำหรับชาวบ้าน

คดีตัวอย่าง

162 บาท
162 บาท

รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 01

รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 01
รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม 01

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 256 หน้า

อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น เน้นอ่านง่าย สไตล์ขบขัน รู้ทัน "ทุกเรื่อง" สำหรับชาวบ้าน

คดีตัวอย่าง

162 บาท
162 บาท

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 440 หน้า

ประมวลรัษฎากรเล่มนี้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555 และได้นำกฎหมายลำดับรอง กล่าวคือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร กฎกระทราวงออกตามความในประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร พร้อมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้
81 บาท
81 บาท

กฎหมายอาญาหลักและคำพิพากษา ฎีกาปี 2530-ปัจจุบัน

กฎหมายอาญาหลักและคำพิพากษา ฎีกาปี 2530-ปัจจุบัน
กฎหมายอาญาหลักและคำพิพากษา ฎีกาปี 2530-ปัจจุบัน

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 464 หน้า

ในการศึกษาคำพิพากษาฎีกานั้น ความยากอยู่ตรงที่ว่า เราไม่รู้ว่าคำพิพากษาแต่ละฎีกานั้น ศาลวินิจฉัยโดยอาศัยองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ส่วนไหนของมาตรานั้นๆ

198 บาท
198 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 308 หน้า

วิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556
144 บาท
144 บาท

ถาม-ตอบ แพ่ง

ถาม-ตอบ แพ่ง
ถาม-ตอบ แพ่ง

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 475 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
252 บาท
252 บาท

ถาม-ตอบ อาญา เล่ม 7

ถาม-ตอบ อาญา เล่ม 7
ถาม-ตอบ อาญา เล่ม 7

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 380 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
216 บาท
216 บาท
Syndicate content