กฎหมาย

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 230 หน้า

98 บาท
98 บาท

รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 344 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

63 บาท
63 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 500 หน้า

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

135 บาท
135 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 304 หน้า

Justice is the spirit of law
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย
131 บาท
131 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา ๒๕๕๗
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 360 หน้า

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
  • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๒๒
  • ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๕๖
63 บาท
63 บาท

การควบรวมกิจการ เล่มที่ 02 - กลยุทธ์... การควบรวมกิจการ อย่างมืออาชีพ

การควบรวมกิจการ เล่มที่ 02 - กลยุทธ์... การควบรวมกิจการ อย่างมืออาชีพ
การควบรวมกิจการ เล่มที่ 02 - กลยุทธ์... การควบรวมกิจการ อย่างมืออาชีพ

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และคณะ
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 316 หน้า

225 บาท
225 บาท

รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 344 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และอื่นๆ

 

108 บาท
108 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 403 หน้า

170 บาท
170 บาท

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 310 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

108 บาท
108 บาท

กับดักภาษี

กับดักภาษี
กับดักภาษี

โดย : ศิริรัฐ โชติเวชการ
สำนักพิมพ์ : pannbooks
หน้า : 128 หน้า

คำตอบที่จะทำให้เจ้าของกิจการไม่ติดกับดักตัวเอง
108 บาท
108 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : ยสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 360 หน้า

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๒๒
ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๕๖

108 บาท
108 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 345 หน้า

80 บาท
80 บาท

รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม
รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

ISBN : 9786160417711
โดย : มงคล โอภาสมงคลชัย
อื่นๆ : 112 หน้า / 14.3 x 21 x 0.5 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยม หรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ด้วยการเรียนรู้เท่าทันสารพัดกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ ผ่านเรื่องจริงสุดฮา แต่แฝงด้วยสาระ ไม่เน้นภาษากฎหมาย เขียนโดยทนายความมืออาชีพ 

113 บาท
113 บาท

Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท

Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท
Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท

โดย : จงรักษ์ พรมศิริเดช ทนายความ
สำนักพิมพ์ : เอฟ พี เอ็ม
อื่นๆ : 320 หน้า

หนังสือที่คนทำและคิดทำธุรกิจต้องซื้อเก็บ (หายากมาก)

243 บาท
243 บาท

DEMOCRACY : A Very Short Introduction ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา

DEMOCRACY : A Very Short Introduction  ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา
DEMOCRACY : A Very Short Introduction  ประชาธิปไตย ความรู้ฉบับพกพา

โดย : Bernard Crick
แปล : อธิป จิตตฤกษ์
สำนักพิมพ์ : Openworlds
อื่นๆ : 256 หน้า 

"ประชาธิปไตย" เป็นคำที่สวยหรูทว่าสำส่อน คำคำนี้เดินทางบนถนนแห่งกาลเวลา โดยมีผู้คนยื้อแย่งกับมอบนิยามความหมายต่างๆ นานา อีกทั้งบ่อยครั้งยังถูกฉกฉวยนำไปใช้เป็นเครื่องอำพรางความวิปริตของระบอบเผด็จการทีมีการเลือกตั้ง ประชานิยม หรือกระทั่งทรราชย์เสียงข้างมาก
225 บาท
225 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 8

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 8
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง เล่ม 8

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 280 หน้า

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
108 บาท
108 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา

หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา
หลักและคำพิพากษากฎหมายอาญา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 476 หน้า

เป็นคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบ เพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการพกพา
234 บาท
234 บาท

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 7

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 7
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 7

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
อื่นๆ : 232 หน้า

108 บาท
108 บาท

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล Private International Law

โดย : ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 350 หน้า 

หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
315 บาท
315 บาท

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 04

108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 04
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม 04

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ / ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 280 หน้า

ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร

เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี

225 บาท
225 บาท
Syndicate content