กฎหมาย

สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา

สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา
สู่เส้นทางฝันผู้พิพากษา

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 219 หน้า

รูปแบบ "วิธีคิด" ที่คุณ คิดไม่ถึง
สุดยอดบทความส่งเสริมกำลังใจ
๔ เคล็ดวิชา กับ ๔ เคล็ดลับที่คุณต้องรู้
180 บาท
180 บาท

ป. อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

ป. อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)
ป. อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา (ฉบับสมบูรณ์)

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 544 หน้า

Justice is the spirit of law
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

170 บาท
170 บาท

จัดการภาษีมรดก Estate Planning

จัดการภาษีมรดก Estate Planning
จัดการภาษีมรดก Estate Planning

ผู้เขียน : Dr.Suvarn
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 98 หน้า

ในชีวิตของคนเรามีอยู่สองสิ่งเท่านั้นที่แน่นอน คือ ความตาย และ ภาษี

90 บาท
90 บาท

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)

หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)
หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ 2557)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
หน้า : 476 หน้า

การพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ๆอีกจำนวนมาก เพื่อให้ครบทุกประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนของคำพิพากษาฎีกา ได้เพิ่มเติมฎีกาฉบับใหม่ล่าสุดถึง ตอน 7 ปี 2556 (ฎีกาเนติบัณฑิต) และเล่ม 9 ปี (ฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรม) และได้เพิ่มเติมปัญหาบางประการจากข้อสอบล่าสุดในระดับเนติบัณฑิต (ภาค 2 สมัย 66) และผู้ช่วยผู้พิพากษา (กุมภาพันธ์ 2557) และสุดท้าย ได้เพิ่มเติมประเด็นปัญหาในรูปแบบ ถาม-ตอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
252 บาท
252 บาท

คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย
คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร, อภิชน จันทรเสน
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 382 หน้า

แนะนำวิธีและหลักการในการวางแผนการศึกษา แนวทางในการดำรงตนระหว่างเล่าเรียน และวิธีการตอบข้อสอบข้อซักถาม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกเรื่องราวและเกร็ดต่างๆจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการศึกษาและในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

180 บาท
180 บาท

รวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อมาตรา

รวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อมาตรา
รวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อมาตรา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 392 หน้า

179 บาท
179 บาท

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 448 หน้า

การพิมพ์ครั้งนี้แก้ไขจนถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๒/๒๕๕๗ เรื่องการลดอัตรภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชกฤษฎีกาออกตามความไปประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ.๒๕๕๖ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐๓ (พ.ศ.๒๕๕๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

162 บาท
162 บาท

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 312 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

63 บาท
63 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, ความอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 230 หน้า

98 บาท
98 บาท

รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 344 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

63 บาท
63 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
อื่นๆ : 500 หน้า

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

135 บาท
135 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ, ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 304 หน้า

Justice is the spirit of law
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย
131 บาท
131 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา ๒๕๕๗
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 360 หน้า

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
  • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๒๒
  • ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๕๖
63 บาท
63 บาท

การควบรวมกิจการ เล่มที่ 02 - กลยุทธ์... การควบรวมกิจการ อย่างมืออาชีพ

การควบรวมกิจการ เล่มที่ 02 - กลยุทธ์... การควบรวมกิจการ อย่างมืออาชีพ
การควบรวมกิจการ เล่มที่ 02 - กลยุทธ์... การควบรวมกิจการ อย่างมืออาชีพ

โดย : ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และคณะ
สำนักพิมพ์ : SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 316 หน้า

225 บาท
225 บาท

รวมกฎหมายปกครอง

รวมกฎหมายปกครอง
รวมกฎหมายปกครอง

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 344 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และอื่นๆ

 

108 บาท
108 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 403 หน้า

170 บาท
170 บาท

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ :  -
อื่นๆ : 310 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

108 บาท
108 บาท

กับดักภาษี

กับดักภาษี
กับดักภาษี

โดย : ศิริรัฐ โชติเวชการ
สำนักพิมพ์ : pannbooks
หน้า : 128 หน้า

คำตอบที่จะทำให้เจ้าของกิจการไม่ติดกับดักตัวเอง
108 บาท
108 บาท

รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : ยสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 360 หน้า

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๒๒
ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๕๖

108 บาท
108 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา

โดย : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ฉัตรฑากรุ๊ป
อื่นๆ : 345 หน้า

80 บาท
80 บาท
Syndicate content