กฎหมาย

ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  365 หน้า

 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพุทธศักราช ๒๔๗๗ และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขล่าสุด โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
122 บาท
122 บาท

ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์

ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์
ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  528 หน้า

 • ประมวลกฏหมายอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 • กฏกระทรวง - ระเบียบ - ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
54 บาท
54 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  100 หน้า

54 บาท
54 บาท

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐)

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐)
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐)

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  628 หน้า

บรรพ ๑-๖ จำนวน ๑๗๕๕ มาตรา

 • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
 • บรรพ ๒ หนี้
 • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
 • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
 • บรรพ ๕ ครอบครัว
 • บรรพ ๖ มรดก
161 บาท
161 บาท

หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure
หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 664 หน้า

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

315 บาท
315 บาท

ป.วิอาญา ฉบับปี ๖๐

ป.วิอาญา ฉบับปี ๖๐
ป.วิอาญา ฉบับปี ๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : vanced Law
อื่นๆ : 343 หน้า

 • ประมวลกฏหมายวีธีพิจารณาความอาญา
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 • กฏกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
108 บาท
108 บาท

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายแรงงาน
กฏหมายแรงงาน

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : vanced Law
อื่นๆ : 391 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๓
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
126 บาท
126 บาท

ป.อาญา ฉบับปี ๖๐

ป.อาญา ฉบับปี ๖๐
ป.อาญา ฉบับปี ๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : ADvanced Law
อื่นๆ : 231 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐

62 บาท
62 บาท

ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับปี ๖๐

ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับปี ๖๐
ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับปี ๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : ADvanced Law
อื่นๆ : 275 หน้า

 • ประมวลกฏหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
108 บาท
108 บาท

ครอบครองปืน อย่างถูกกฏหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ

ครอบครองปืน อย่างถูกกฏหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ
ครอบครองปืน อย่างถูกกฏหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ

โดย : รัฐพร ญาณมุข
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 261 หน้า

หากถามว่า "การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเรา และของคนที่เรารัก ควรเป็นหน้าที่ของใคร"

บ่อยครั้งที่เราเห็นการจี้ ชิงทรัพย์ ตลอดจนการทำร้ายร่างกายในคลิปที่เผยแพร่ ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในการต่อสู้และป้องกันตัว แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะมองออกว่า ในสถานการณ์นั้นจะเอาตัวรอด หรือต่อสู้ได้อย่างไร

ผมจึงอยากบอกว่า ตัวเราเอง คือคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ

221 บาท
221 บาท

รวมกฏหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รวมกฏหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รวมกฏหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 457 หน้า

อัพเดต ! แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ล่าสุด

179 บาท
179 บาท

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา [ฉบับสมบูรณ์]

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา [ฉบับสมบูรณ์]
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา [ฉบับสมบูรณ์]

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 256 หน้า

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุด
เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

152 บาท
152 บาท

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

โดย : สมปอง คงนิ่ม (ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 160 หน้า

รวมแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด !! เนื้อหาครบถ้วน

108 บาท
108 บาท

กฏหมายอาญาหลักและคำพิพากษา CRIMINAL LAW LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS

กฏหมายอาญาหลักและคำพิพากษา CRIMINAL LAW LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS
กฏหมายอาญาหลักและคำพิพากษา CRIMINAL LAW LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS

ปรับปรุงใหม่ตามกฏหมายที่แก้ไขล่าสุด (2560)

เรียบเรียง : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 683 หน้า

315 บาท
315 บาท

รู้จริง ไม่ถูกหลอก กฏหมายรอบตัว ใช้ให้เป็น ไม่เสียเปรียบ

รู้จริง ไม่ถูกหลอก กฏหมายรอบตัว ใช้ให้เป็น ไม่เสียเปรียบ
รู้จริง ไม่ถูกหลอก กฏหมายรอบตัว ใช้ให้เป็น ไม่เสียเปรียบ

โดย : ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 152 หน้า / สี่สีในเล่ม

 • รถหายในห้าง ใครรับผิดชอบ
 • เขียนพินัยกรรมได้ด้วยตัวเอง
 • ลดภาษีถูกวิธีตามกฏหมายประหยัดได้เยอะ
 • ประกันชีวิตไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ จริงหรือ
 • ทิ้งที่ดินให้ร้างนานเป็น 10 ปี ทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นของคนอื่น
108 บาท
108 บาท

อย่าปล่อยให้คนที่คุณรักต้องลำบาก แก้ไขไม่ยาก แค่เขียนพินัยกรรม

อย่าปล่อยให้คนที่คุณรักต้องลำบาก แก้ไขไม่ยาก แค่เขียนพินัยกรรม
อย่าปล่อยให้คนที่คุณรักต้องลำบาก แก้ไขไม่ยาก แค่เขียนพินัยกรรม

โดย : ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ :  200 หน้า

เป็นลูกแท้ๆ แต่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียน
ลูกพิศวาส หลานเสน่หา
หรืออยู่ดีๆ ก็มีใครไม่รู้โผ่ลมา ฯลฯ
เรื่องยุ่งๆ จะชัดเจน
เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้

221 บาท
221 บาท

LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS CRIMINAL PROCEDURE หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 7)

LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS CRIMINAL PROCEDURE หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 7)
LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS CRIMINAL PROCEDURE หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 7)

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 630 หน้า

297 บาท
297 บาท

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์

โดย : ศรัณย์ กิจศิริไพศาล
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 180 หน้า

อัปเดต >> เนื้อหาและข้อสอบหลักสูตรใหม่ล่าสุดปี 2016

อ่านก่อนสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ครบทุกเรื่อง เล่มเดียว สอบผ่านชัวร์

89 บาท
89 บาท

รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯ ถ้ารู้กฎหมาย

รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯ ถ้ารู้กฎหมาย
รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯ ถ้ารู้กฎหมาย

โดย : ทค. ขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ :  224 หน้า

อยากรู้กฎหมาย ซื้อ ขาย เช่า อสังหาฯ อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ ครบครันเข้าใจง่าย

ทำอสังหาฯ จะค้า จะขาย ไม่รู้กฎหมาย โอกาสล้มละลายสูง

198 บาท
198 บาท

หลักและคำพิพากษา - กฎหมายอาญา : Legal Principle and Judgements - Criminal Law

หลักและคำพิพากษา - กฎหมายอาญา : Legal Principle and Judgements - Criminal Law
หลักและคำพิพากษา - กฎหมายอาญา : Legal Principle and Judgements - Criminal Law

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ
สำนักพิมพ์ : สุนทรี สรรเสริญ
อื่นๆ : 592 หน้า

หนังสือเล่มนี้จัดทำในรูปแบบของประมวลกฎหมายพร้อมคำอธิบายเรียงมาตราและมีคำพิพากษาฎีกาประกอบ แต่เพื่อมิให้เนื้อหาฟุ่มเฟือยเกินไป ฎีกาเรื่องใดที่ต่ำกว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงฎีกาที่เคยออกสอบไปแล้วในระดับเนติบัณฑิต

288 บาท
288 บาท
Syndicate content