กฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ขนาด 10x14.5 ซม.)

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ขนาด 10x14.5 ซม.)
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ขนาด 10x14.5 ซม.)

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 327 หน้า / ขนาด 10x14.5 ซม.

อัพเดตใหม่ล่าสุด

สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่องทุกมาตรา

Justice is the spirit of low
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

143 บาท
143 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ขนาด 21x14.5 ซม.)

ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ขนาด 21x14.5 ซม.)
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ (ขนาด 21x14.5 ซม.)

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 255 หน้า / ขนาด 21x14.5 ซม.

อัพเดตใหม่ล่าสุด

สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่องทุกมาตรา

Justice is the spirit of low
ความยุติธรรม คือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

170 บาท
170 บาท

หลักและคำพิพากษา Legal Principle and Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law

หลักและคำพิพากษา Legal Principle and Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law
หลักและคำพิพากษา Legal Principle and Judgments กฎหมายอาญา Criminal Law

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ (ผู้พิพากษา)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 728 หน้า , พิมพ์ครั้งที่ 8 

                                    คำขอบคุณ

351 บาท
351 บาท

ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐

ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  720 หน้า

 • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 • กฏกระทรวง - ระเบียบ - ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
180 บาท
180 บาท

หลักอาญา

หลักอาญา
หลักอาญา

โดย : สุจิต ปัญญาพฤกษ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 444 หน้า

ปรับปรุงล่าสุด 2561

252 บาท
252 บาท

ป.วิแพ่ง

ป.วิแพ่ง
ป.วิแพ่ง

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  453 หน้า

 • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๘
   
68 บาท
68 บาท

ป.แพ่ง และ พาณิชย์

ป.แพ่ง และ พาณิชย์
ป.แพ่ง และ พาณิชย์

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  747 หน้า

 • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
 • บรรพ ๒ หนี้
 • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
 • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
 • บรรพ ๕ ครอบครัว
 • บรรพ ๖ มรดก
107 บาท
107 บาท

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายแรงงาน
กฏหมายแรงงาน

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  477 หน้า

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ ๒๕๑๘
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
63 บาท
63 บาท

ป.วิอาญา

ป.วิอาญา
ป.วิอาญา

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  407 หน้า

 • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและพิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 • กฏกระทรวง - ระเบียบ - ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
63 บาท
63 บาท

ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ป.วิแพ่งและ พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  365 หน้า

 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพุทธศักราช ๒๔๗๗ และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขล่าสุด โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
122 บาท
122 บาท

ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์

ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์
ป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  528 หน้า

 • ประมวลกฏหมายอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 • กฏกระทรวง - ระเบียบ - ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
54 บาท
54 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  100 หน้า

54 บาท
54 บาท

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐)

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐)
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐)

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : Advanced Law
อื่นๆ :  628 หน้า

บรรพ ๑-๖ จำนวน ๑๗๕๕ มาตรา

 • บรรพ ๑ หลักทั่วไป
 • บรรพ ๒ หนี้
 • บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
 • บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
 • บรรพ ๕ ครอบครัว
 • บรรพ ๖ มรดก
161 บาท
161 บาท

หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure
หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 664 หน้า

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

315 บาท
315 บาท

ป.วิอาญา ฉบับปี ๖๐

ป.วิอาญา ฉบับปี ๖๐
ป.วิอาญา ฉบับปี ๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : vanced Law
อื่นๆ : 343 หน้า

 • ประมวลกฏหมายวีธีพิจารณาความอาญา
 • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
 • กฏกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
108 บาท
108 บาท

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายแรงงาน
กฏหมายแรงงาน

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : vanced Law
อื่นๆ : 391 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๓
 • พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
 • พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
126 บาท
126 บาท

ป.อาญา ฉบับปี ๖๐

ป.อาญา ฉบับปี ๖๐
ป.อาญา ฉบับปี ๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : ADvanced Law
อื่นๆ : 231 หน้า

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๐

62 บาท
62 บาท

ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับปี ๖๐

ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับปี ๖๐
ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับปี ๖๐

รวบรวมโดย : ร.ต.อ. ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์ : ADvanced Law
อื่นๆ : 275 หน้า

 • ประมวลกฏหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ ๒๕๖๐
 • พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
108 บาท
108 บาท

ครอบครองปืน อย่างถูกกฏหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ

ครอบครองปืน อย่างถูกกฏหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ
ครอบครองปืน อย่างถูกกฏหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ

โดย : รัฐพร ญาณมุข
สำนักพิมพ์ : Dดี
อื่นๆ : 261 หน้า

หากถามว่า "การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเรา และของคนที่เรารัก ควรเป็นหน้าที่ของใคร"

บ่อยครั้งที่เราเห็นการจี้ ชิงทรัพย์ ตลอดจนการทำร้ายร่างกายในคลิปที่เผยแพร่ ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในการต่อสู้และป้องกันตัว แม้เพียงเล็กน้อย ก็จะมองออกว่า ในสถานการณ์นั้นจะเอาตัวรอด หรือต่อสู้ได้อย่างไร

ผมจึงอยากบอกว่า ตัวเราเอง คือคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ

221 บาท
221 บาท

รวมกฏหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รวมกฏหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
รวมกฏหมายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

รวบรวมโดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ อดีตอธิบดีอัยการฯ / ศรัญญา วิชชาธรรม ทนายความชั้น ๑ น.บ.,น.บ.ท.,น.ม.
สำนักพิมพ์ : THE LAW GROUP
อื่นๆ : 457 หน้า

อัพเดต ! แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ล่าสุด

179 บาท
179 บาท
Syndicate content