กฎหมาย

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5
ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะเเนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4

ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4
ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 4

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

144 บาท
144 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

162 บาท
162 บาท

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

นำเสนอประมวลกฎหมายมารวบรวมไว้มากมาย ฉบับพกพาง่าย

ผู้เขียน :  เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

59 บาท
59 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มกลาง ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

108 บาท
108 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)
ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ISBN : 9786167306575
ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

36 บาท
36 บาท

คดียุบพรรคประชาธิปัตย์

คดียุบพรรคประชาธิปัตย์
คดียุบพรรคประชาธิปัตย์

ISBN : 9786167363240
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 264 หน้า

กฎหมาย  คดีความ และการว่าด้วยข้อกฎหมายพรรคการเมือง และการตัดสินคดี

176 บาท
176 บาท

รัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญไทย

สำหรับประชาชนในระดับรากหญ้าแล้ว ถือว่าลมหายใจของประชาธิปไตย คือ ลมหายใจของชีวิต

ISBN : 9789744099341
โดย : คณิน บุญสุวรรณ

135 บาท
135 บาท

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับเตรียมสอบแข่งขัน 2554

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับเตรียมสอบแข่งขัน 2554
ฉบับเตรียมสอบแข่งขัน 2554 นายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ ปลัดอำเภอ ฯลฯ

ISBN : 9786169031963
ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) / พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

198 บาท
198 บาท

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 (เล่มเล็ก)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 (เล่มเล็ก)

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

ISBN : 9786167306568
ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

36 บาท
36 บาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

ISBN : 9786167306544
ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

คดีฮา

คดีฮา

ISBN : 9786167363233
ผู้เขียน : บุญร่วม เทียมจันทร์
สำนักพิมพ์ : ฐานบัณฑิต
อื่นๆ : 176 หน้า

กฎหมาย เรื่องสั้น คดีและการสู้คดี เรื่องขำขัน

117 บาท
117 บาท

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นอย่างดี

ISBN : 9786167306520

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

45 บาท
45 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่ ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่ ปกอ่อน)

หนังสือเล่มนี้ได้จัด พิมพ์โดยมีเนื้อหาที่ให้ใช้จดบันทึกมากกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษากฎหมายที่จะใช้ในการเรียน

ISBN : 9786167306513

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

90 บาท
90 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายอาญา (เล่มใหญ่ ปกแข็ง)

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ISBN : 9786167306452

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

135 บาท
135 บาท

เจาะลึกคดีโตมี่...เทวดาล้างอธรรม

เจาะลึกคดีโตมี่...เทวดาล้างอธรรม

แกะรอยอำมหิต "โจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว" สั่งล้างบางเครือข่ายยาเสพติด

ISBN : 9789744964106

ผู้เขียน : สุรชา บุญเปี่ยม , สุวิทย์ บุตรพริ้ง

108 บาท
108 บาท

เขาพระวิหาร คดีสะท้านใจ คนไทยทั้งชาติ!

เขาพระวิหาร คดีสะท้านใจ คนไทยทั้งชาติ!

ISBN : 9786165092685
ผู้เขียน : พันโทอานันท์ ชินบุตร
สำนักพิมพ์ : ริช พับลิชชิ่ง
อื่นๆ : ขนาด 14.5×21 ซม. / 208 หน้า / กระดาษกรีนรีดถนอมสายตา 75 แกรม

วิเคราะห์เจาะลึกทั้งในแง่วิชาการทำแผนที่ การเมือง การทหาร และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนบริเวณเขาพระวิหาร จากอดีตนายทหาร กรมแผนที่ทหาร รวมถึงทางออกของประเทศไทยที่คนไทยทุกคนควรรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด

135 บาท
135 บาท

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (เล่มกลาง)

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (เล่มกลาง)

ISBN : 9786167306469

ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

45 บาท
45 บาท

รวมพระราชกระแส ของ ร.๘ ร.๙ และสมเด็จย่า คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณ์

รวมพระราชกระแส ของ ร.๘ ร.๙ และสมเด็จย่า คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณ์

รวมพระราชกระแส ของ ร.8 ร.9 และสมเด็จย่า คดีลอบปลงพระชนม์ ร.8 คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณ์

ISBN :9786167363028
โดย : บุญร่วม เทียมจันทร์ 
สำนักพิมพ์ : บุ๊คส์ ทู ยู
อื่นๆ : 16 หน้ายก จำนวน 358 หน้า / กระดาษถนอมสายตา

รวมพระราชกระแสของสมเด็จย่า และพระราชกระแสของรัชกาลที่ 8 และที่ 9 รวมไปถึงการสอบสวนคดีลอบปลงพระชนม์ ร.8

กฎหมายและการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น อันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย โดยได้ปิดคดีไปแล้ว

 

 

180 บาท
180 บาท
Syndicate content